Kiedy warto rozważać?

Prawo upadłościowe przewiduje procedurę zawarcia układu przez upadłego konsumenta z wierzycielami. Warto ją rozważać zwłaszcza, gdy upadły posiada np. mieszkanie lub dom i nie chce ich tracić w toku likwidacji masy upadłości. Zasadniczym warunkiem do jej zastosowania jest perspektywa relatywnie wysokiego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. O upadłości konsumenckiej pisałem tutaj.

Dla kogo?

Zgodnie z art. 49125 ust. 1 Prawa upadłościowego, dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (układ między dłużnikiem a wierzycielami). Procedura ta jest zatem przewidziana dla dłużników, którzy zgłosili do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. We wniosku należy dodatkowo wyrazić gotowość do udziału w postępowaniu o zawarcie układu.

Tylko na wniosek.

Nie jest to procedura automatyczna. Nie w każdym przypadku, w którym upadły zadeklarował gotowość układową, dojdzie do zawarcia z wierzycielami takiego układu. Postępowanie układowe zależy od możliwości zarobkowych upadłego oraz jego sytuacji zawodowej. Zaspokojenie wierzycieli w ramach postępowania układowego powinno być wyższe niż w przypadku przeprowadzenia likwidacji masy upadłości i ustalenia planu spłaty. Z tego względu upadły we wniosku winien przedstawić swoistą symulację zaspokajania wierzycieli z uwzględnieniem swojej sytuacji dochodowej, majątkowej i osobistej.

Co należy podać?

Upadły powinien zatem przedstawić sądowi strukturę swojego zadłużenia. Powinien wskazać w szczególności wobec kogo zalega z zapłatą, w jakiej wysokości i jakie są daty wymagalności jego zobowiązań. Ponadto, powinien podać ile osób pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ile osób pozostaje na utrzymaniu upadłego. Należy także podać dane o wszelkich przychodach upadłego. Ujawnieniu podlegają zatem nie tylko dochody z pracy zarobkowej, lecz również dochody z umów zlecenie, umów o dzieło, prac dorywczych, alimentów, zasiłków, w tym z tytułu świadczeń rodzinnych 500 + (plus).

Jak długo obowiązuje układ?

Co do zasady układ może być zawarty na okres nieprzekraczający pięciu lat. Termin ten może być dłuższy. Dzieje się tak np. jeżeli w ramach układu podlegają zaspokojeniu wierzytelności ze stosunku pracy, zabezpieczone hipoteką lub jeżeli  układ przewiduje zachowanie przez upadłego lokalu lub domu służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób pozostających na jego utrzymaniu.

Kogo wiąże układ?

Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Układ nie wiąże jednak wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania.

Zakończenie postępowania układowego.

Po wykonaniu układu lub wyegzekwowaniu wierzytelności objętych układem sąd wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Sąd działa na wniosek dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która z mocy układu jest uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania układu. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia wpisów dotyczących układu w księgach wieczystych i rejestrach.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu, dłużnik odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Wniosek i co dalej?

Układ między dłużnikiem a wierzycielami w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego daje wiele korzyści ale też rodzi wiele obowiązków. Dlatego wybór optymalnej metody oddłużenia należy za każdym razem skonsultować doświadczoną kancelarią prawną. Zapewniamy opiekę prawną na każdym etapie upadłości konsumenckiej. Doradzamy poczynając od etapu opracowania i złożenia wniosku, po wykonanie obowiązków związanych z układem.