Czym jest upadłość konsumencka?

Założeniem procedury upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego (dłużnika), a zarazem zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Kto może skorzystać?

Upadłość konsumencka jest dedykowana zadłużonym konsumentom, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, ani zawodowej. Z jej dobrodziejstw mogą również skorzystać byli przedsiębiorcy nawet w sytuacji, gdy ich zobowiązania powstały wyłącznie w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Konsumencką zdolność upadłościową posiadają również osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne (rolnicy indywidualni).

Niewypłacalność – warunek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Za niewypłacalnego uważa się dłużnika, który zaprzestał spłacania chociażby jednego wymagalnego zobowiązania pieniężnego. Prawo upadłościowe przewiduje domniemanie niewypłacalności dłużnika w sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie wymagalnych dłużnika przekracza 3 miesiące.

Jakie są korzyści z upadłości konsumenckiej?

W początkowej fazie postępowania upadłościowego dochodzi do umorzenia wszystkich prowadzonych przeciwko upadłemu (dłużnikowi) postępowań egzekucyjnych. Postępowanie upadłościowe ma charakter tzw. egzekucji generalnej. Dlatego w miejsce niejednokrotnie wielu komorników powoływany jest syndyk. Ma on zadanie spieniężyć majątek upadłego, a w razie braku tego majątku opracować projekt planu spłaty wierzycieli.   

W trakcie prowadzonej procedury upadłościowej może dojść do sprzedaży należącego do upadłego (dłużnika) mieszkania lub domu. Wówczas upadły może ubiegać się o wydzielenie mu kwoty uzyskanej ze sprzedaży tego składnika masy na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na jego utrzymaniu. Kwota podlegająca wydzieleniu powinna odpowiadać przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.  Jest to rozwiązanie unikatowe, bo niespotykane w toku egzekucji komorniczych. Zabezpiecza upadłego i jego rodzinę przed eksmisją na bruk.

W końcowej fazie konsumenckiego postępowania upadłościowego sąd upadłościowy rozstrzyga kwestię oddłużenia upadłego. W tym zakresie możliwe warianty rozstrzygnięć są następujące:

-ustalenie planu spłaty wierzycieli do 84 miesięcy, co ma zastosowanie w stosunku do tzw. nielojalnych dłużników;

-umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, co ma zastosowanie do upadłego, którego sytuacja w oczywisty sposób wskazuje na brak zdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat;

-warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, co ma zastosowanie do upadłego, który doznaje przejściowych trudności w spłacie wierzycieli;

-odmowa wydania powyższych rozstrzygnięć, co ma miejsce w przypadku tzw. dłużników niemoralnych, a zatem takich, którzy doprowadzili celowo do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień, a także, gdy w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono wobec upadłego postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań; opisywana odmowa nie nastąpi, gdy przemawiają za tym względy słuszności lub humanitaryzmu.  

Upadłość i co dalej?

Upadłość konsumencka to niewątpliwie bardzo obszerna i skomplikowana procedura. Niesie dla dłużnika szereg korzyści ale także obowiązków, których niewykonanie grozi pozbawieniem szansy na oddłużenie. Upadłość rodzi także dalekosiężne skutki w spawach majątku małżeńskiego. Dlatego przed zainicjowaniem sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez doświadczone podmioty. Zapewniamy opiekę prawną na każdym etapie upadłości konsumenckiej, poczynając od opracowania i złożenia wniosku, po wykonanie obowiązków związanych z planem spłaty.