Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną kupującemu przysługuje całe spektrum roszczeń wobec sprzedającego. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nie ma jednak pełnej swobody i dowolności w dochodzeni tych roszczeń. Analiza przepisów regulujących rękojmię za wady rzeczy sprzedanej wskazuje na jeden istotny i często pomijany aspekt.

Otóż, przepisy te zdają się wprowadzać zasadę sekwencyjności roszczeń kupującego, zwłaszcza konsumenta. Od dochowania wymogów formalnych zgłaszania roszczeń zależeć może powodzenie całej procedury reklamacyjnej. Art. 560 § 1 k.c., zgodnie z którym kupujący – co prawda – wedle swojego wyboru ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, niemniej wskutek użycia przez ustawodawcę spójnika „chyba, że”, prawo to statuuje się dopiero wtedy, gdy sprzedawca nie wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo wady nie usunie.

Sposób zredagowania analizowanego przepisu prawa wskazuje zatem, że warunkiem otwierającym kupującemu drogę do skorzystania z uprawnienia do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy z tytułu wad, jest odmowa zaofiarowania przez sprzedającego przywrócenia równowagi świadczeń (usunięcia wady albo wymiany rzeczy na wolną od wad. Celem tej regulacji jest umożliwienie zweryfikowania przez kupującego zastrzeżeń na temat deklarowanych wad fizycznych rzeczy sprzedanej.

Oczywiście w pewnych stanach faktycznych nie zawsze będzie konieczne domaganie się doprowadzenia nabytego przedmiotu do stanu zgodnego z umową i od razu będzie można dochodzić roszczeń o obniżenie ceny sprzedaży albo odstąpić od umowy, lecz jest obszerność tego zagadnienia jest tematem na osobny wpis. Niemniej zanim zdecydujesz się zgłaszać roszczenia reklamacyjne warto zdać sobie sprawę, że ich dochodzenie nie jest tak proste i oczywiste jak mogłoby to się wydawać. Już na etapie wystąpienia wady warto skrupulatnie przeanalizować okoliczności sprawy i zaplanować działania zmierzające do dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnionych wad fizycznych, by nie ryzykować późniejszej przegranej w sądzie.