Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych aktualizuje się, gdy wartość rynkowa nabywanej rzeczy przekracza 1000 zł. Stawka podatku wynosi 2% wartości przedmiotu sprzedaży. Obowiązek zadeklarowania i odprowadzenia opisywanego podatku spoczywa na kupującym. W razie zaistnienia takiego obowiązku kupujący zobowiązany jest do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie 14 dni od daty nabycia rzeczy deklaracji podatkowej PCC-3 i zapłaty należnego podatku.

Warto zaznaczyć, że brak spisanej umowy kupna-sprzedaży w żaden sposób nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia się transakcji w ramach opisywanego podatku. W dodatku organy podatkowe nie są związane zadeklarowaną przez kupującego wartością transakcji. Jeżeli organy podatkowe dojdą do przekonania, że wartość ta odbiega od ceny rynkowej, to mogą przyjąć uśrednioną wartość rzeczy podlegającej transakcji i od tej średniej wymierzyć kwotę należnego podatku (tzw. domiar).

Nie warto ryzykować, bo sankcje za niezłożenie deklaracji w terminie są dotkliwe. Oscylują bowiem między 10% wysokości ustawowej płacy minimalnej a jej dwudziestokrotnością. Czy to dużo? Tak, zważywszy, gdy obowiązek odprowadzenia podatku ma miejsce w przypadku zakupu rzeczy o relatywnie niewielkiej wartości.

Opisywany podatek PCC funkcjonuje w naszym kraju od lat, a zatem nie jest niczym nowym. Niemniej nie warto zapominać o jego zapłacie. Z uwagi na obowiązki jakie zostaną nałożone na operatorów platform sprzedażowych, organy podatkowe zyskają narzędzia służące wykrywaniu i weryfikacji, czy podatnicy wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązków w omawianym zakresie.

Od 1 maja 2023 roku operatorzy platform marketplace mają obowiązek raportowania Krajowej Administracji  Skarbowej o sprzedawcach i poszczególnych transakcjach przez nich wykonywanych. Tym samym organy skarbowe uzyskują informacje o kupujących, którzy mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i bez wątpienia informacje te będą weryfikować. Obowiązek raportowania nie obejmuje sprzedających dokonujących mniej niż 30 transakcji rocznie na łączną kwotę w wysokości niższej niż 2000 EUR.

Jako ciekawostkę podam, że w 2001 roku, czyli w dacie wprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych graniczna wartość transakcji opodatkowanych PCC wynosiła 1000 zł, co stanowiło przeszło 131% ówczesnego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie wartość ta nie zmieniła się, lecz z uwagi na wzrost płacy minimalnej stanowi już jedynie 28,65% jej wysokości. Okoliczność ta przemawia zatem za koniecznością aktualizacji kwoty wartości transakcji zwolnionej spod opodatkowania PCC przynajmniej do kwoty 3490 zł.